• Školní řád

   •  

    Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto (ke stažení zde)

    Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01

    Obsah:

    Článek 1: Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců žáka a pedagogických pracovníků                                                

    1.1 Práva žáků

    1.2 Povinnosti žáků

    1.3 Žákům je zakázáno

    1.4 Výchovná opatření

    1.5 Práva zákonných zástupců žáků

    1.6 Povinnosti zákonných zástupců žáků

    1.7 Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

    1.8 Práva pedagogických pracovníků

    1.9 Povinnosti pedagogických pracovníků

    1.10 Ochrana osobnosti ve škole

    Článek 2: Provoz a vnitřní režim školy                                                                                    

    2.1 Docházka do školy

    2.2 Omlouvání neúčasti žáka ve vyučování

    2.3 Organizace vyučování

    2.4 Výchovné a vzdělávací akce školy, další akce školy

    Článek 3: Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků                                               

    3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

    3.2 Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy

    Článek 4: Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků                                           

    Článek 5: Plagiátorství                                                                                                         

    Článek 6: Ustanovení společná a závěrečná                                                                              

     

    Příloha č. 1: ORGANIZAČNÍ POKYNY                                                                                    

    Příloha č. 2: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VYSOKÉ MÝTO                                        

    Příloha č. 3: PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ                                                   

    Příloha č. 4: DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU GYMNÁZIA VYSOKÉ MÝT – Distanční studium 

    Žáci Gymnázia Vysoké Mýto se chovají tak, aby se vždy a všude přičiňovali o dobrou pověst své třídy a školy a dbali zásad společenského chování při všech příležitostech.

    Článek 1 
    Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

    1.1 Práva žáků

    Žáci mají právo:

    a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

    b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

    c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

    d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

    e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

    f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

    1.2 Povinnosti žáků

    Žáci mají povinnost:

    1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
    2. účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,
    3. dodržovat školní řád, předpisy, řády učeben a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
    4. být ve škole čistě a vhodně oblečeni a upraveni,
    5. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
    6. slušným způsobem vyjadřovat své mínění a názory,
    7. nepoškozovat majetek školy a majetek zaměstnanců a žáků školy, případné škody jsou povinni zaplatit zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků,
    8. na základě poučení třídního učitele a vyučujících zabezpečit své osobní cennosti proti poničení, ztrátě nebo krádeži. Nejsou-li osobní cennosti (peníze, drobné šperky, mobilní telefony apod.) uloženy na místě k tomu určeném vedením školy nebo vyučujícím, nezodpovídá škola za vzniklou škodu.
    9. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
    10. řádně se připravovat na vyučování, nosit vypracované domácí úkoly a školní pomůcky.


    Zletilí žáci jsou povinni:

    1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
    2. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
    3. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2, 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích.


    1.3 Žákům je zakázáno

    1. opouštět bez vědomí třídního učitele nebo jeho zástupce areál školy o přestávkách (netýká se volných hodin); pokud se žáci primy, sekundy a tercie účastní společného stravování ve školní jídelně, jsou povinni organizovaně s dohledem přejít od školy na oběd a zpět s výjimkou situací, kdy je rozvrhem a suplováním prostřednictvím systému EduPage řádně sděleno, že je výuka ukončena ve školní jídelně po absolvování oběda; pokud se žáci primy, sekundy a tercie neúčastní společného stravování, mohou se účastnit oběda v jiných stravovacích zařízeních nebo na oběd nechodit, v uvedeném případě škola za žáka nezodpovídá.
    2. kouřit v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou,
    3. přinášet do školy nebo na akce organizované školou alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky
     a drogy, požívat či aplikovat je při vyučování nebo při akcích organizovaných školou,
    4. přinášet do školy nebo na akce organizované školou věci nebezpečné zdraví a životu,
    5. přinášet do školy předměty, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování,
    6. vkládat své programy do jednotlivých počítačů i do počítačové sítě školy,
    7. používat během vyučovací hodiny mobilní telefony, notebooky a tablety (výjimku může povolit vyučující),
    8. používat bez souhlasu vyučujícího nebo zaměstnance vykonávajícího dohled elektrické zásuvky a vlastní elektrické spotřebiče nebo drobnou elektroniku,
    9. otevírat okna během přestávek a volných hodin bez souhlasu zaměstnance vykonávajícího dohled,
    10. používat nepovolené pomůcky, napovídat při zkoušení, opisovat; vyhýbání se zkoušení bude posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu,
    11. stahovat práce z internetu a vydávat je za své; plagiátorství bude považováno za závažné porušení školního řádu,
    12. pořizovat záznam (audio, video) bez souhlasu všech zúčastněných.


    1.4 Výchovná opatření

    Výchovnými opatřeními jsou pochvaly (případně jiná ocenění) a kázeňská opatření. Informace o všech výchovných opatřeních zapisuje třídní učitel do třídního výkazu. 

    Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel školy. Oznámení o udělení pochvaly a jiného ocenění žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka provede třídní učitel nebo ředitel školy písemně bez zbytečného odkladu.

    1. Pochvalu třídního učitele uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi zejména za výborné studijní výsledky, práce nad rámec běžných žákovských povinností, úspěšné reprezentace školy v soutěžích, mimořádné činy apod.
    2. Pochvalu ředitele školy uděluje ředitel školy podle svého uvážení nebo na návrh třídního učitele, pokud jsou důvody pro udělení pochvaly opakované nebo mimořádné, případně dojde-li k souběhu několika důvodů.


    Kázeňská opatření bez právních důsledků pro žáka jsou napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele
    a důtka ředitele školy. Právní důsledky pro žáka má udělení podmíněného vyloučení ze školy nebo vyloučení ze školy.

    1. Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel podle svého uvážení za menší přestupky proti školnímu řádu. Jedná se zejména o pozdní příchod žáka na vyučovací hodinu, zapomínání pomůcek, nepřezutí, neoprávněnou manipulaci se zařízením školy, ztrátu studijního průkazu.
    2. Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel podle svého uvážení za opakované menší přestupky proti školnímu řádu, a také za vážnější přestupky. Jedná se zejména o nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, neplnění povinností služeb, neomluvenou absenci při vyučovací hodině, pozdní doložení důvodu absence v souladu se školním řádem.
    3. Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy podle svého uvážení na základě podkladů třídního učitele nebo ostatních zaměstnanců školy. Důvody pro udělení důtky ředitel školy projedná s dotyčným žákem. Důtka ředitele školy může být udělena za neomluvenou absenci většího rozsahu než je jedna vyučovací hodina, nedoložení důvodu absence v souladu se ŠŘ, kouření nebo požívání alkoholických nápojů ve škole nebo na akcích pořádaných či spolupořádaných školou, vážné prohřešky proti zásadám slušného chování, plagiátorství apod. Tato důtka je žákovi udělena také v případě, že třídní důtka neměla žádoucí výchovný účinek a žák i nadále nerespektuje ustanovení školního řádu. Udělení důtky ředitele školy není podmíněno předchozím udělením důtky třídního učitele.
    4. Podmíněné vyloučení ze školy až na dobu jednoho roku: ředitel školy o něm může rozhodnout zejména v případech zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků žáka vůči spolužákům nebo pracovníkům školy, distribuce a požívání drog, účasti ve výuce pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, konzumace alkoholu ve škole a na akcích pořádaných a spolupořádaných školou zletilými i nezletilými žáky, vnášení zbraní do školy, spáchání trestného činu, šikana, projevy rasismu a xenofobie. Podmíněným vyloučením může být také potrestána opakovaná vysoká neomluvená absence a svévolné ničení zařízení školy. O podmíněném vyloučení může ředitel školy rozhodnout pouze v případě žáka, který splnil povinnou školní docházku.
    5. Vyloučení ze školy je krajním a výjimečným kázeňským opatřením. Uplatní se jak při hrubém zaviněném porušení školního řádu, tak při hrubém zaviněném porušení školního řádu v průběhu podmíněného vyloučení ze školy. O vyloučení může ředitel školy rozhodnout pouze v případě žáka, který splnil povinnou školní docházku. 

     V případě zvláště závažného zaviněného porušení školního řádu ředitel rozhodne vždy o vyloučení žáka ze školy. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné. Dopustí-li se žák tohoto zvláště závažného zaviněného porušení školního řádu školy, oznámí ředitel školy skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.


    Informace o udělení výchovného opatření s výjimkou napomenutí třídního učitele jsou zasílána doporučeným dopisem rodičům žáka. Podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy je správním rozhodnutím a řídí se správním řádem.
    O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

    Snížená klasifikace chování není kázeňským opatřením. Hodnotí se jí chování žáka v průběhu celého pololetí a klasifikace není závislá na předchozím udělení některého výchovného opatření.

    1.5 Práva zákonných zástupců žáků

    Zákonní zástupci žáků mají právo:

    1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
    2. volit a být voleni do školské rady,
    3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
    4. na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.

    Na informace podle odstavce 1.5 písm. a) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

    1.6 Povinnosti zákonných zástupců žáků

    Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

    1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
    2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
    3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
    4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
    5. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2, 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.


    1.7 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

    1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
    2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.
    3. Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost atd.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
    4. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
    5. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
    6. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí ředitelství školy, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem. 

     

    1.8 Práva pedagogických pracovníků

     

    Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

    a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

    b) na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,

    c) na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

    d) volit a být voleni do školské rady,

    e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

     

    1.9 Povinnosti pedagogických pracovníků

     

    Pedagogický pracovník je povinen

    a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

    b) chránit a respektovat práva žáka,

    c) chránit bezpečí a zdraví, žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

    d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

    e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

    f) poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

     

    1.10 Ochrana osobnosti ve škole

    Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

    Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

    Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka nebo se souhlasem plnoletého žáka.

    Žáci mají během vyučování vypnuté vyzvánění mobilních telefonů a mají je včetně fotoaparátů a jiné záznamové techniky, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů, uloženy v tašce. Výjimkou je cílená výuková práce s mobilními zařízeními dle požadavku vyučujících. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu a řešeno prostřednictvím výchovných opatření.


    Zpět na obsah

    Článek 2
    Provoz a vnitřní režim školy

    2.1 Docházka do školy (v souladu s § 66, 67, 68 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)

    1. Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným
     v rozhodnutí o přijetí. V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.
    2. O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí.
     V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
    3. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.
    4. Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
    5. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nebyl hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.
    6. Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.
    7. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
    8. Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.


    2.2 Omlouvání neúčasti žáka ve vyučování

    • Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka sdělí informaci o nepřítomnosti ve výuce bez zbytečného odkladu třídnímu učiteli na telefonní číslo Gymnázia Vysoké Mýto 465 424 342 nebo mailem na adresu reditel@gvmyto.cz (jiný způsob je možný po dohodě s třídním učitelem).
    • Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
    • Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen.
     V předmětu tělesná výchova ředitel školy může uvolnit žáka z vyučování na písemné doporučení  praktického lékaře nebo odborného lékaře krátkodobě. V případě dlouhodobého uvolnění z tělesné výchovy musí zákonný zástupce nezletilého žáka, resp. zletilý žák doložit žádost posudkem lékaře v souladu vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění (příloha 1, část 9). V důsledku uvolnění není žák v pololetí, resp. na konci školního roku z tělesné výchovy hodnocen.


    Pro omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování platí následující podmínky:

    1. Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce vždy písemně prostřednictvím omluvného listu ve studijním průkazu u žáků. Zletilý žák se stejným způsobem omlouvá sám.
    2. Po opětovném nástupu do školy žák bez zbytečného odkladu předloží omluvenku třídnímu učiteli nebo jeho zástupci. Omluvenku je třeba přinést třídnímu učiteli nebo jeho zástupci nejpozději do
     3 dnů po skončení absence. Při nesplnění této povinnosti může třídní učitel tuto absenci považovat za neomluvenou.
    3. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
    4. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, je povinen oznámit tuto skutečnost třídnímu učiteli nebo jeho zástupci, případně vyučujícímu další hodiny. Tuto skutečnost může žák mimořádně oznámit v kanceláři školy.
    5. Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání nepřítomnosti žáka lékařem.
    6. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba oznámit před jejím započetím. Na základě písemné žádosti ve studijním průkazu může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
     • na jednu vyučovací hodinu vyučující příslušného předmětu,
     • na maximálně 3 dny třídní učitel,
     • na více než 3 dny – ředitel školy na základě písemné žádosti
    7. V případě uvolnění žáka ředitelem školy je třeba doručit písemnou žádost podepsanou zákonným zástupce nezletilého žáka, resp. zletilým žákem, která obsahuje mimo jiné uvedené dny nepřítomnosti žáka a důvod jeho nepřítomnosti. Doručení žádosti o uvolnění žáka je třeba zajistit nejméně tři pracovní dny před započetím nepřítomnosti. Doručení žádosti není jejím schválením. Ředitel školy může vyhovět žádosti po projednání s třídním učitelem žáka, s žákem nebo jeho zákonným zástupcem. Jedná-li se o druhou nebo další žádost, případně uvolnění na více jak deset pracovních dní, může ředitel školy rozhodnout o podmínkách, za kterých žádost schválí. Originál rozhodnutí o žádosti se zakládá v kanceláři školy, kopii dostane žák.

     

    2.3 Organizace vyučování

    1. Učitelé přicházejí do vyučovací hodiny po zvonění, při vstupu do třídy požadují, aby žáci pozdravili povstáním za přiměřeného ticha.
    2. Než učitel zahájí vyučování, zkontroluje, jak jsou žáci připraveni na vyučování a v jakém stavu je učebna.
    3. Učitel je povinen osobně zaznamenat v třídní knize číslo a obsah vyučovací hodiny, nepřítomnost žáků, případně zastupování, vyučující na začátku každé vyučovací hodiny provádí kontrolu přítomnosti žáků.
    4. Ve vyučovací hodině dohlíží učitel na šetrné zacházení s majetkem školy, na udržování čistoty
     a pořádku ve třídě, odborné učebně nebo v laboratoři; zjistí-li  jakoukoli ztrátu nebo poškození věcí, hlásí to podle problematiky okamžitě správci učebny, třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele.
    5. Otevírat okna a větrat mohou žáci pouze za přítomnosti učitele při vyučovací hodině, na konci vyučovací hodiny je nutné okna opět zavřít.
    6. Důvody vedoucí ke změně v rozvrhu hodin, organizaci vyučovacího procesu, popř. změně vyučujícího posuzuje ředitel školy, ten zcela výjimečně a jen z vážných důvodů může povolit změnu.
    7. Dohled nad žáky v prostorách školy před započetím výuky, o přestávkách a po skončení výuky má učitel určený zvláštním rozpisem.
    8. Po skončení poslední vyučovací hodiny dohlíží učitel, který měl ve třídě poslední hodinu, na řádný odchod žáků ze třídy a překontroluje čistotu třídy včetně toho, aby nezůstal nepořádek v lavicích. Kromě pátku nebo posledního pracovního dne v týdnu žáci zvednou židle na lavice. Za ponechané věci v lavicích ve třídách nenese škola odpovědnost.
    9. Učitelé vyučující v odborných učebnách, laboratořích a učitelé tělesné výchovy otevírají tyto prostory tak, aby vyučování mohlo včas začít, učitelé vstupují do odborných učeben, laboratoří a tělocvičny jako první a opouštějí je poslední.
    10. Po zazvonění na vyučování je učitelům zakázáno posílat žáky pro pomůcky, sešity apod. do kabinetů nebo kanceláří.
    11. Další povinnosti žáků:
     • zdravit povstáním při vstupu a odchodu pedagogického pracovníka nebo jiné dospělé osoby do učebny, nekonají-li se právě písemné práce, popř. tělesná cvičení,
     • pohybovat se ve třídách jen přezutí,
     • při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo,
     • neopouštět během vyučování ani o přestávkách s výjimkou polední přestávky a volných hodin školu,
     • odcházet na oběd do jídelny ve stanovené době, žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia přecházejí do jídelny ZŠ Jiráskova organizovaně s dohledem určeného učitele a do jídelny vstupují vždy na pokyn pověřeného pedagogického pracovníka ZŠ.
    12. Povinnosti žákovských služeb:
     • třídním učitelem určená dvoučlenná pořádková služba ručí za pořádek ve všech prostorách školy, které třída využívá,
     • přichází podle možnosti do školy dříve, o přestávkách utírá tabuli, pečuje o její čistotu, donáší učební pomůcky podle pokynů vyučujících, při přecházení do jiné učebny se postará se
      o pořádek ve třídě, kterou opouští,
     • nedostaví-li se učitel do třídy na vyučovací hodinu do 5 minut po zvonění, vyhledá nejprve vyučujícího ve sborovně, případně to oznámí zástupci ředitele nebo řediteli školy,
     • zajistí, aby po poslední vyučovací hodině v dané třídě nebo odborné učebně byla čistě smazaná tabule a židle na lavicích (vyjma posledního pracovního dne v týdnu).


    2.4 Výchovné a vzdělávací akce školy, další akce školy

    Mezi výchovné a vzdělávací akce školy patří lyžařský výcvikový kurz, sportovní a turistický kurz, seznamovací kurz, plavecký výcvik a zahraniční poznávací zájezdy. Tyto akce zajišťuje pro žáky škola, vedoucího akce určí ředitel školy a jsou součástí školního vzdělávacího programu. Mezi další akce školy patří exkurze ve formě jednodenních nebo vícedenních exkurzí. Další akce školy zajišťují se souhlasem ředitele školy jako vedoucí třídní učitelé nebo jednotliví vyučující. Jednotlivé akce určuje plán exkurzí pro daný školní rok schválený ředitelem školy zpravidla ke 30. 9. včetně organizačního zajištění akcí.

    Zpět na obsah

    Článek 3
    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se týkají také jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

    3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
    Bezpečnost a ochrana zdraví žáků vychází ze Školního řádu, článek 2, Provoz a vnitřní režim školy. Poučení první den školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

    1. se školním řádem, 
    2. se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při příchodu do školy
     a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích,
    3. se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
    4. s postupem při úrazech, 
    5. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

    Správci odborných učeben nebo vyučující příslušných odborných předmětů poučí o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků v rámci úvodní vyučovací hodiny všechny přítomné žáky. Poučení se týká rovněž užívání prostor tělocvičen a posilovny.

    Žáci stvrzují svým podpisem, že poučení porozuměli a chápou případné následky při nedodržování příslušných pokynů, řádů učeben apod. Zápis o poučení obsahuje vždy datum, kdy byl žák s poučením seznámen, pokud žák nebyl přítomen první hodinu výuky ve škole nebo v odborné učebně, zajistí třídní učitel nebo učitel příslušného předmětu poučení žáka v nejbližším možném termínu po jeho příchodu do školy.

    Poučení před akcemi, které žáci absolvují mimo školní budovu a na výchovných a vzdělávacích akcích a dalších akcích, provede vždy vedoucí akce nebo určený pedagogický pracovník vykonávající dohled a o tomto provede zápis.

    Každý úraz, poranění, nehodu nebo jinou závažnou skutečnost, která může narušit bezpečnost a zdraví žáků během akce pořádané školou ve třídě, na chodbě, na hřišti nebo mimo budovu školy, jsou žáci povinni hlásit ihned pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu dohled, svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

    3.2 Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy

    • Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
    • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy nebo při akcích pořádaných školou. Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnost nebo sociální chování. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá látky s obsahem omamných a psychotropních látek (OPL) v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
    • Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely.
    • V případě podezření na požití alkoholu, návykových či jinak zdraví škodlivých a návykových psychotropních látek bude o řešení požádána Policie České republiky a v případě nezletilého žáka budou o vzniklé situaci neprodleně vyrozuměni zákonní zástupci žáka.
    • Ředitel školy může požadovat laboratorní vyšetření, o čemž neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy nebo při akcích pořádaných školou, o zjištěních laboratorního vyšetření a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci (§ 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění).
    • Používání OPL nezletilými osobami je v České republice považováno za rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně právní ochrany dětí (osoby mladší 18 let).
    • Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě požívá návykové látky (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění).
    • Distribuce OPL a jedů je dle § 283 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, v České republice zakázána a takové jednání je trestným činem, resp. proviněním v případě dítěte. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu (§ 367 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění).
    • Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

    Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky při akcích pořádaných školou. Dohled nad žáky zahajuje určený pedagogický pracovník před zahájením vyučování od okamžiku vstupu žáka do budovy školy.

    O přestávkách mezi vyučovacími hodinami je dohledem nad žáky pověřen pedagogický pracovník podle rozpisu dohledů v prostorách školy. Škola vykonává dohled nad žáky, kteří se nacházejí v budově školy v době volných hodin. Pokud jsou žáci v rámci volných hodin mimo budovu školy, škola nad nimi dohled nevykonává. Nad žáky nižšího gymnázia vykonává určený pracovník dohled při cestě na oběd, během oběda a při cestě zpět do školy.

    Po ukončení vyučování žák bez zbytečného zdržování opustí budovu školy. Škola nevykonává dohled nad žáky, kteří bezdůvodně neopustí po skončení vyučování budovu školy.

    Zpět na obsah

    Článek 4 
    Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

    Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé úmyslné poškození, poškození nebo zničení z nedbalosti majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče nezletilého žáka nebo zletilý žák, který poškození způsobil. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce. Požaduje-li škola náhradu škody po zletilém žákovi nebo zákonných zástupcích nezletilého žáka, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i pedagogickou stránku.

    Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

    Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači bez souhlasu vyučujícího. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje sezení na okenních parapetech. Žák nemanipuluje elektrorozvody a rozvody plynu v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

    Zpět na obsah

    Článek 5
    Plagiátorství

    Užití jakékoliv myšlenky v odborné práci (v písemné, obrazové, mluvené či jiné podobě) bez uvedení jejího autora je považováno za plagiátorství. Vytvořením plagiátu porušuje jeho autor nejen základní pravidla etiky, ale také autorský zákon.

    Za plagiátorství se považuje nejen úmyslné okopírování (ukradení) cizího textu a jeho vydávání za vlastní, ale i nedbalé citování, neúmyslné opomenutí citace některého využitého zdroje a myšlenky či nedostatečná práce s původním textem (nedostatečná parafráze, kompilace původního textu). Plagiátorství se dopouští nejen ten, kdo takovýmto způsobem neoprávněně cizí text využije, ale i osoba, která poskytuje služby, jež plagiátorství přímo umožňují, popřípadě k němu nabádají. Tedy strana, která tyto texty zdarma či za úplatu produkuje nebo poskytuje.

    Zpět na obsah

    Článek 6
    Ustanovení společná a závěrečná

    Školní řád je vnitřní dokument školy, je schvalován školskou radou. Případné změny v rámci tohoto dokumentu může navrhovat ředitel školy, zaměstnanci školy, případně výbor sdružení rodičů nebo zástupci studentské rady. Veškeré návrhy na změny jsou podávány v písemné formě řediteli školy a ten je povinen se jimi prokazatelným způsobem zabývat. S návrhem znění školního řádu i jeho příloh včetně případných změn je seznámena pedagogická rada, která bere návrh na vědomí. Školní řád je vyvěšen na místech k tomu určených včetně internetových stránek školy www.gvmyto.cz.

    Schválila: Mgr. Blanka Kysilková, ředitelka školy
    Školská rada schválila dne 28. 8. 2020
    Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2020

    Uvedený školní řád platí od 1. 9. 2020 v souladu se školským zákonem.

    Mgr. Blanka Kysilková, ředitelka školy v. r.

    Zpět na obsah

     

    Příloha č. 1 – ORGANIZAČNÍ POKYNY 
    1. Příchod do školy

    Škola se otevírá v 6:30 hodin. Dojíždějící žáci se shromáždí v učebně č. 61.  Žáci, kteří mají první hodinu volno, mohou přijít později a v tichosti ve volné třídě počkat na přestávku. Na dopolední i odpolední vyučování přicházejí žáci do budovy nejpozději 10 min. před zahájením vyučování.

    1. Přezouvání, šatny

    Žáci se přezouvají ve vyhrazených sklepních prostorách. Přezouvají se při každém příchodu do budovy i při každém opuštění budovy. Jako přezůvky neužívají sportovní obuv. Veškeré věci žáci odkládají do přidělených uzamykatelných šatních skříní. Klíče dostanou žáci na začátku školního roku od třídního učitele dle seznamu – jméno žáka + číslo příslušné skříně. Žáci odpovídají za trvalé uzamčení skříňky i za její stav. Jakékoliv její úmyslné poškození, poškození nebo zničení z nedbalosti hradí příslušní žáci nebo jejich zákonní zástupci. Skříňka není určena k uschování cenností (mobilních telefonů, šperků, větší sumy peněz), za případné poškození nebo ztrátu cenností nenese škola odpovědnost.

    1. Školní jídelna

    Žáci primy, sekundy a tercie se stravují v jídelně Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, žáci kvarty a vyššího gymnázia ve Správě školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto, příspěvková organizace, gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto. Řídí se pokyny ředitelství ZŠ a DM, vedoucích jídelen a přítomného pedagogického dozoru. Čipy jsou nepřenosné.

    1. Pobyt v budově a ve třídě

    Před hodinou si žáci připraví věci potřebné pro vyučování. Do odborných pracoven přecházejí ukázněně během přestávek. Aktovky s učením a osobní věci neponechávají volně na chodbě nebo v neuzamčené třídě, kde se právě nevyučuje. Žáci odpovídají za čistotu a pořádek. Během přestávek je žákům přísně zakázáno otevírat okna, vyklánět se z oken nebo do oken sedat a opouštět během vyučování a přestávek budovu školy. 

    1. Odchod ze školy

    Po své poslední vyučovací hodině žáci opustí bez zbytečné prodlevy budovu. Pokud je jejich poslední vyučovací hodina v dané třídě označena v rozvrhu zároveň jako poslední, zvednou židle na lavice (vyjma posledního pracovního dne v týdnu). Dojíždějící se za nepříznivého počasí mohou zdržovat v učebně č. 61, nejdéle však do 18:00 hodin, v pátek do 15:00 h.

    1. Práva a ochrana práv žáků

    Kromě obecně platných zákonů a vyhlášek k ochraně práv občana mají žáci školy právo své specifické obrany – ve škole existuje studentská rada. Tato se schází s vedením školy dle potřeby, zpravidla 1x za 2 měsíce. Zde se řeší eventuální problémy žákovské obce. Kromě toho mají zástupci žáků právo aktuálního a rychlého kontaktu s vedením školy. Třídní učitelé a ostatní vyučující jsou na nejbližších poradách o náplni jednání informováni. Třídní učitelé mají povinnost zabývat se touto problematikou v třídnických hodinách. Všem možným problémovým oblastem (šikana, ztráty, psychické a závislostní obtíže) je věnována soustavná péče.

    1. Zajištění nepřítomnosti vyučujících

    Rozhodnutím ředitele školy je toto řešeno následně: nepřítomnost vyučujícího je nahrazena suplováním téhož nebo jiného předmětu. Výjimečně může být vyučovací hodina bez náhrady zrušena, na nižším gymnáziu to může být pouze poslední hodina výuky a rodiče jsou o změně informováni zápisem v suplování prostřednictví komplexního školního systému EduPage. Učitel je zodpovědný za standardní, stabilní náhradní výuku, která je i plně finančně refundována.
    Současně s uvedeným jsou stanoveny i náhradní dohledy vyvěšení informace ve sborovně školy.

    1. Pobyt v budově školy

    Žáci se mohou v budově zdržovat na základě vyučovacího rozvrhu a oznámených aktivit nejdéle do 18:00 hodin, učitelé do 20:00 hodin, poté školník školu uzamkne a aktivuje zabezpečovací systém. O víkendu se mohou učitelé a zaměstnanci školy zdržovat ve škole výhradně s vědomím vedení školy nebo školníka.

    1. Použití telefonu

    Služební hovory lze uskutečňovat z kanceláře školy služebními telefony.

    1. Zabezpečovací systém

    Vstup do systému je omezen. Přístup mají a heslo znají určení pracovníci, kterým pracovní náplň určuje přístup do zabezpečených prostor. Ranní otevření i večerní uzamčení systému provádí školník nebo uklízečka Ostatní pracovníci mají klíče od budovy a provozních místností, ke kterým mají určen přístup. Univerzální klíče vlastní ředitel, zástupce ředitele, TH pracovnice, ICT metodik, výchovný poradce a školník.

    Zpět na obsah


    Příloha č. 2 – KLASIFIKAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VYSOKÉ MÝTO

    Článek 1
    Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

    1.1 Zásady průběžného hodnocení

    1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
    2. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.
    3. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v tabulkách ŠVP jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
    4. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
    5. Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
    6. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
    7. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně
     a přiměřeně náročně.
    8. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů s tím, že plnou odpovědnost za klasifikaci žáka nese učitel.
    9. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,
     a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
    10. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu školy během klasifikačního období.
    11. Při klasifikaci chování se přihlíží k uděleným opatřením k posílení kázně pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
    12. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
    13. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

     

    1.2 Zásady hodnocení výsledků vzdělávání

    Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

    • soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
    • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
    • různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, pohybové), didaktickými testy,
    • kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,
    • analýzou různých činností žáka,
    • konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky,
    • rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
      
    1. Žák školy musí mít z každého předmětu dostatečný počet známek za každé pololetí. Minimální počet známek pro uzavření klasifikace žáka z každého předmětu se liší podle počtu hodin daného předmětu v týdnu. Předmětová komise každého předmětu projedná vždy před začátkem školního roku sjednocující kritéria klasifikace a její četnosti v každém ročníku. Žáka nelze klasifikovat, má-li v daném pololetí pouze jednu známku. S konkrétním způsobem hodnocení a předpokládaným počtem známek seznámí žáky vyučující daného předmětu na začátku klasifikačního období. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Je tedy nepřípustné, aby byl žák zkoušen ústně nebo písemně v kabinetě vyučujícího, na chodbě, v době mimo vyučování dané rozvrhem, ve svých volných hodinách nebo v hodinách, ve kterých vyučující nekoná přímou pedagogickou činnost, apod. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je jiný způsob doporučen ve zprávě pedagogicko-psychologické poradny.
    2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Všechny testy, písemné a seminární práce učitel po opravě předá žákovi k nahlédnutí, vybrat zpět je může podle svého uvážení. U učitele zůstávají po celou dobu studia žáka sešity se čtvrtletními pracemi z českého jazyka, z jazyků, matematiky. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům nezletilých žáků i zletilým žákům prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 30 minut, informuje vyučující žáky i vyučující v dané třídě minimálně týden předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
    3. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní a písemné zkoušení, další zadané aktivity). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
    4. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
    5. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
     • neklasifikují žáky první den po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, v případě uvolnění žáka z výuky ředitelem školy může vyučující stanovit podmínky pro přezkoušení, se kterými žáka prokazatelnou formou seznámí před jeho uvolněním,
     • účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,
     • učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě je možné, ale klasifikovat tuto látku je možné až po dostatečném procvičení ve výuce,
     • před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva,
     • prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva
     • ve všech ročnících může být během školního roku realizována sumarizace a prohlubování učiva v návaznosti na učivo předchozích ročníků včetně odpovídající klasifikace.


    f.   Žáci v souladu s cíli ŠVP (získávání pracovních kompetencí) a v souladu s povinnostmi žáků daných tímto 
         školním řádem (článek 1.2 j) vypracovávají zadané domácí úkoly a řádně nosí školní pomůcky. V případě
         opakovaného neplnění této povinnosti může být toto hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu a řešeno
         prostřednictvím výchovných opatření
    .
    g.  Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením
         psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů.
         Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.
    h.  Pedagogická rada se jako poradní orgán ředitele školy schází nejméně 4 krát za školní rok, projednává všechny
         základní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Pedagogickou radu tvoří všichni
         pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel při svém rozhodování přihlíží k názorům pedagogické rady. Pedagogická rada
         projednává výchovná opatření a hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

    Pedagogická rada projednává na konci 1. a 2. pololetí klasifikaci žáků; oznámení klasifikace žákům je možné výhradně po skončení příslušné pedagogické rady.

    1.3 Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení

    Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí je žákovi vydáván místo vysvědčení výpis
    z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno standardní klasifikací.

    1. Pokud absence žáka v daném předmětu přesáhne 20 % v daném pololetí, může být žák neklasifikován. Při zápisu známek vyučující zapíše N. 
    2. Není-li žák v některém předmětu klasifikován, nebude mu vydáno vysvědčení, nýbrž jenom výpis z výkazu (s razítkem a podpisem třídního učitele). Vysvědčení obdrží teprve po uzavření klasifikace. Datum vydání vysvědčení odpovídá dni, kdy žák vykonal poslední zkoušku. V případě, že je žák neklasifikován, koná doklasifikační zkoušku, jejíž termín stanoví ředitel na návrh vyučujícího. Zkoušejícím je příslušný vyučující. Termín zkoušky je sdělen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi písemně.
    3. Doklasifikační zkouška probíhá v termínu určeném ředitelem školy, její výsledek je částí hodnocení žáka za celé pololetí. O zkoušce vyučující sepíše protokol a předá ho učiteli pověřenému tiskem vysvědčení.
    4. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
    5. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Na vysvědčení nebo výpis vysvědčení se uvede místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“.
    6. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
    7. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
    8. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
    9. Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "uvolněn(a)".
    10. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
    11. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
    12. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
     • 1 – výborný,
     • 2 – chvalitebný,
     • 3 – dobrý,
     • 4 – dostatečný,
     • 5 – nedostatečný.

    Ve výjimečných případech lze použít k hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech formu slovního hodnocení.

    m. Chování žáka se hodnotí stupni hodnocení:             

    • 1 - velmi dobré,

    • 2 – uspokojivé,

    • 3 – neuspokojivé.
      

    n.  Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

    • prospěl(a) s vyznamenáním – žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
    • prospěl(a) – žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.
    • neprospěl(a) – žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci 2. pololetí.
    • nehodnocen(a) – žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci 1. pololetí ani v náhradním termínu.


    1.4 Vydávání vysvědčení

    1. V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
     V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením zkoušek společné části maturitní zkoušky.
    2. Na vysvědčení není přípustné provádět opravy zápisu. Podpisy na vysvědčeních musí být originální. Školy vydávají stejnopisy a opisy vysvědčení; za vystavení tohoto stejnopisu či opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše je 100 Kč. 
    3. Škola vede evidenci tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání.
    4. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

     

    Článek 2
    Kritéria stupňů prospěchu

    Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do skupin:

    • předměty s převahou teoretického zaměření,
    • předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

     

    2.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

    Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

    • ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
    • schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
    • kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
    • aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
    • přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
    • kvalita výsledků činností,
    • osvojení účinných metod samostatného studia.

     

    Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

    Stupeň 1 (výborný)

    Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

    Stupeň 2 (chvalitebný)

    Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

    Stupeň 3 (dobrý)

    Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

    Stupeň 4 (dostatečný)

    Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

    Stupeň 5 (nedostatečný)

    Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.
    V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

    2.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

    Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. Žák zařazený do tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

    Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

    • stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
    • osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
    • poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
    • kvalita projevu,
    • vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
    • estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
    • v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

     

    Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

    Stupeň 1 (výborný)

    Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

    Stupeň 2 (chvalitebný)

    Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.

    Stupeň 3 (dobrý)

    Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

    Stupeň 4 (dostatečný)

    Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

    Stupeň 5 (nedostatečný)

    Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

    2.3 Stupně hodnocení chování

    Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

    Stupeň 1 (velmi dobré)

    Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

    Stupeň 2 (uspokojivé)

    Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

    Stupeň 3 (neuspokojivé)

    Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

    Článek 3
    Podrobnosti o komisionálních zkouškách

    Uvedené podrobnosti specifikuje § 6 vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění

    Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

    1. koná-li opravné zkoušky (§ 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění)
    2. koná-li komisionální přezkoušení (§ 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění)

    - Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písm. a) a b) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

    - Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.

    - Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole.

    Článek 4
    Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

    Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu:

    1. žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami,
    2. žákovi nadanému a mimořádně nadanému na žádost zákonných zástupců nezletilého žáka nebo zletilého žáka,
    3. žákovi i z jiných závažných důvodů.

    V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy, žákem
    a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace žáka.

    Podrobnosti průběhu vzdělávání a hodnocení jsou uvedeny v přílohách ŠVP Gymnázia Vysoké Mýto:

    Příloha č. 7: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

    Příloha č. 8: Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

    Zpět na obsah

    Příloha č. 3 - PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

    Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. Sebehodnocení provádějí žáci, vyučující je motivují ke schopnosti naučit se sám sebe hodnotit, a to zpravidla ústní nebo písemnou formou v rámci vyučovacích hodin nebo třídnických hodin.

    Součástí sebehodnocení žáků je také práce s chybou. Chyba je přirozená součást procesu učení, učitelé zařazují práci s chybou jako jednu z metod vedoucí k sebehodnocení žáků a důležitou součást procesu učení. Hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem výkonu a výsledků žáka. Pravidlem je rozbor chyb v rámci písemného a ústního zkoušení, chyb v domácích úlohách, písemných protokolech a vlastních projektech.

    Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:

    • co se mu daří
    • co mu ještě nejde, jaké má rezervy
    • jak bude pokračovat dál

     

    Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Sebehodnocení žáků nenahrazuje klasické hodnocení známkou, ale pouze doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy a více aktivizuje žáka.

    Na konci každého pololetí žák písemnou formou provede sebehodnocení v oblasti:

    • zodpovědnost
    • motivace k učení
    • sebedůvěra
    • vztahy v třídním kolektivu

     

    Toto sebehodnocení může být provedeno formou dotazníku. Forma a způsob práce s dotazníkem může být jednotná ve všech třídách nebo odlišná podle návrhů a potřeb třídních učitelů. Sebehodnocení provádí žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia povinně, žáci vyššího stupně osmiletého gymnázia a žáci čtyřletého gymnázia dobrovolně po dohodě se třídním učitelem.

    Zpět na obsah

    Příloha č. 4 - DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU GYMNÁZIA VYSOKÉ MÝTO

    DISTANČNÍ VÝUKA

    Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
    a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 10. 2020 se doplňuje školní řád následujícím způsobem:


    1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

    2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

    3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání
    a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 

    Distanční výuka probíhá dvěma způsoby:

    1. Online formou prostřednictvím programu MS Teams. V případě této formy výuky je sledována účast žáků ve výuce a při nepřítomnosti je vyžadována omluva stejným způsobem jako při výuce prezenční.

    2. Offline formou prostřednictvím programu MS Teams (zadávání domácích úkolů, učiva k procvičení apod.). V uvedeném případě plní žáci uložené úkoly dle vlastních časových možností a přítomnost ve výuce není uváděna.

     

    Žáci se učí dle standardního rozvrhu a jsou s dostatečným předstihem předem informováni o rozdělení hodin na online výuku a offline výuku. Oba typy výukových hodin jsou zapisovány včetně učiva do ETK v rámci systému EduPage s příslušnou poznámkou, které hodiny probíhají online.
    Pro žáky vyššího stupně osmiletého gymnázia a žáky čtyřletého gymnázia je online výuka převažující (min. 50 % v rámci každého předmětu), pro žáky nižšího stupně gymnázia je hranice nižší (min 30 % v rámci každého předmětu).

    Základní komunikace se žáky i zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím školního systému EduPage. S ohledem na sjednocení platforem distanční výuky a GDPR nejsou využívány soukromé maily a pouze v důležitých případech mobily zákonných zástupců a plnoletých žáků.
     

    Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky 

    Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedené ve školním řádu a schválené školskou radou, které nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí. 

    Hlavním cílem hodnocení je podpora učení žáků.

    Hodnocení v době distanční výuky:

    • při hodnocení je zohledněna aktivní účast v distanční výuce obou forem
    • u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí užívání správných postupů
    • hodnotí se správná část vyřešených úloh
    • důležitá je případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat
    • přednostně je využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na budoucí upotřebitelnost a návaznost pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout
    • hodnocení může být vhodně doplňováno (dle úrovně žáků) motivačními prvky za nadstandardní výkony a dobrovolné úkoly
    • klasifikované zkoušení proběhne až po opětovném zahájení prezenční výuky po zopakování distančně probíraného učiva
    • pokud někteří žáci distanční výuku sabotují, jednají o tom učitelé a třídní učitelé se zákonnými zástupci s cílem dosáhnout zlepšení, v těchto případech není užívána standardní klasifikace
    • učitelé, třídní učitelé i vedení školy průběžně sledují stav distančního vzdělávání
     a přihlížejí i k technickým možnostem žáků z hlediska internetového připojení, použité techniky
    • a v případě možnosti poskytuje žákům školní tablety a notebooky a komunikuje se žáky a zákonnými zástupci

     

    S uvedenými pravidly jsou seznámeni žáci i zákonní zástupci prostřednictvím školního systému EduPage.

     

    Platnost od: 1. 9. 2022

     

    Mgr. Blanka Kysilková, v. r.

    ředitelka školy 

                      

    Projednáno na schůzi školské rady dne: 16. 6. 2022

    Zpět na obsah