• Informace o studiu

   • Informace o studiu na Gymnáziu Vysoké Mýto
    pro uchazeče o studium


    Základní charakteristika učebního plánu: pro všechny žáky 2. a 4. ročníku je zařazena anglická konverzace v rozsahu 1 hodina týdně. Tím je posílena úloha anglického jazyka v našich osnovách, protože anglický jazyk je základním komunikačním jazykem ve všech profesích, které budou naši žáci po absolvování budoucího vysokoškolského studia zastávat. Současně s tím v rámci dvouletého blokového studia nabízíme možnost se v anglickém semináři připravit na zkoušku z anglického jazyka FCE (First Certificate of English) na úrovni B2.
    V rámci výuky informatiky v 1. ročníku je zavedena výuka psaní na klávesnici všemi deseti.


    Forma studia:
    Osmileté gymnázium: žáci nastupují po 5. třídě ZŠ.
    Čtyřleté gymnázium: žáci nastupují po ukončení povinné školní docházky.


    Nižší stupeň osmiletého gymnázia (prima – kvarta)
    Žáci studují podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Vysoké Mýto.


    Výukové předměty
    Český jazyk, anglický jazyk, 2. cizí jazyk (německý, francouzský, španělský, ruský);  občanská výchova, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova.


    Týdenní počty hodin
    Prima: 29 hodin, sekunda: 30 hodin, tercie: 31 hodin, kvarta: 32 hodin


    Výuka cizích jazyků
    Všichni žáci studují od primy anglický jazyk, 2. cizí jazyk se vyučuje od tercie s možností volby německého,  francouzského, španělského nebo ruského jazyka.


    Výuka informatiky
    Výuka probíhá formou povinného předmětu v primě, sekundě, tercii a kvartě.


    Perspektivy studia
    V případě, že žák zjistí nevhodnost své volby studia na víceletém gymnáziu, má možnost požádat o zpětný přechod na základní školu.
    V případě úspěšného studia má student tyto možnosti:
    1. Bez absolvování přijímacích zkoušek pokračovat ve studiu na vyšším stupni osmiletého gymnázia.
    2. Složit přijímací zkoušky na jakoukoli střední školu nebo SOU.


    Kurzy
    Žáci absolvují v primě seznamovací kurz a v sekundě týdenní lyžařský kurz, v tercii a kvartě exkurze se vzdělávacím zaměřením.

    Učebnice a pomůcky
    Učebnice dostávají žáci zapůjčené od školy s výjimkou jazykových učebnic, ostatní učební pomůcky včetně sešitů si kupují. Hromadný nákup sešitů nebo jazykových učebnic může po dohodě s rodiči zprostředkovat škola.

    Stravování
    Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně ZŠ Jiráskova. Rozvrh výuky je upraven tak, že mají oběd vždy po 4. vyučovací hodině. Přesun na oběd probíhá organizovaně za přítomnosti pedagogického dohledu.

    Přijímací zkoušky
    Přijímací zkoušky probíhají formou jednotné přijímací zkoušky. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu školy vždy do 31. ledna příslušného školního roku.


    Vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva), čtyřleté gymnázium
    Žáci studují podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Vysoké Mýto.

    Výukové předměty
    Český jazyk, anglický jazyk, ve 4 ročníku anglická konverzace, 2. cizí jazyk (německý nebo francouzský; v případě převažujícího zájmu bude nabízena volba německý nebo ruský), základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, hudební nebo výtvarná výchova, tělesná výchova. Další předměty se vyučují v rámci povinně volitelných bloků předmětů.

    Týdenní počty hodin
    V každém ročníku 33 hodin.


    Výuka cizích jazyků
    Všichni žáci mají anglický jazyk a 2. cizí jazyk s možností volby německého, francouzského, španělského nebo ruského jazyka. Ve čtyřletém gymnáziu je vytvořena návaznost na jazyky studované na základní škole.  Anglická konverzace je vyučována pro všechny žáky povinně ve 2. a 4. ročníku jako součást předmětu Anglický jazyk. V případě zájmu dostatečného počtu studentů je možné zavést v jazykovém bloku výuku dalšího jazyka.
    Žákům nabízíme v rámci dvouletého blokového studia možnost se v anglickém semináři připravit na zkoušku z anglického jazyka FCE (First Certificate of English) na úrovni B2.


    Výuka informatiky
    Výuka je povinná pro všechny žáky v prvním a druhém ročníku, dále ji absolvují pouze žáci v rámci povinně volitelných bloků.

    Studium povinně volitelných bloků předmětů
    Na konci studia 2. ročníku čtyřletého gymnázia (septimy osmiletého gymnázia) se žáci rozhodují pro specializaci svého budoucího zaměření na základě vlastního zájmu o určitou oblast předmětů. Toto rozhodnutí, které provádějí na základě své motivace, jim umožní do hloubky studovat právě ty předměty, z nichž se chystají ve čtvrtém ročníku (oktávě) maturovat a také z nich případně skládat přijímací zkoušky na vysoké školy.


    Volitelné bloky:
    Technické zaměření: anglický seminář, cvičení z matematiky, informatika a programování

    Společenskovědní zaměření: právní výchova, psychologie, společenské nauky
    Jazykové zaměření: další jazyk, anglický seminář
    Přírodovědné zaměření: cvičení z fyziky, cvičení z biologie, cvičení z chemie


    V rámci bloků mohou žáci kombinovat předměty, aby co nejvíce vyhovovaly jejich budoucímu vysokoškolskému studiu a profesnímu zaměření.
    Možnost kombinovat předměty musí být v souladu s učebním plánem.

    Volitelné semináře ve 4. ročníku si žáci volí formou 4. blokového předmětu v souladu s učebním plánem.

    Forma maturitní zkoušky
    Podle školského zákona žáci stávajícího 4. ročníku vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia a dalších ročníků skládají  maturitu formou společné části (tzv. státní maturita) a profilové části (školní část). Podrobné informace můžete zjistit na www.cermat.cz a na stránkách školy v odkaze Maturita.

    Perspektivy absolventa gymnázia
    Studium na gymnáziu slouží především jako příprava na budoucí studium na vysoké škole. Jeho absolvování umožňuje žákům přihlásit se na vysokou školu jakéhokoli typu a také se během studia řádně připravit na přijímací zkoušky. Pokud žák z různých důvodů neuvažuje o studiu na vysoké škole, má možnost přihlásit se ke studiu na vyšších odborných školách a tím získat potřebnou odbornost pro různá povolání.

    Učebnice a pomůcky
    Veškeré učebnice a pomůcky si žáci kupují. Na konci školního roku se koná v aule školy burza učebnic, kde je možné zakoupit učebnice již použité od žáků vyšších ročníků, u některých učebnic je možné po dohodě s rodiči zprostředkovat hromadný nákup.

    Kurzy
    Žáci absolvují seznamovací kurz v 1. ročníku čtyřletého gymnázia, lyžařský kurz ve 2. ročníku (sextě) a sportovně-turistický kurz ve 3. ročníku (septimě).

    Stravování
    Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně v Domově mládeže ve Vysokém Mýtě.

    Ubytování
    Žáci mají možnost ubytování na Domově mláděže Vysoké Mýto.

    Přijímací zkoušky
    Žáci kvarty osmiletého gymnázia neskládají přijímací zkoušky a pokračují dále ve studiu kvinty. Přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté gymnázium probíhají jednotným způsobem. Podrobnosti jsou vždy zveřejněny na webu školy.

    Vybavenost Gymnázia Vysoké Mýto ve vztahu k zajištění kvality výuky
    Odborné učebny

    Většina předmětů má odborné učebny, které nejsou kmenovými učebnami tříd. Všechny odborné i kmenové učebny jsou vybaveny dataprojektory. Jejich využití spolu s dotupnou wifi sítí umožňuje kvalitní výuku odpovídající současným trendům.


    Učebny IVT
    Škola má dvě nově vybavené učebny s počítači, učebnu IVT a učebnu aplikované VT, která je využívána pro aktualizaci výuky a praktické užití výpočetní techniky v jednotlivých předmětech. Všechny školní počítače v učebnách i v kabinetech jsou propojeny sítí. Gymnázium má bezdrátové připojení k internetu a tato forma umožňuje ničím neomezené využití internetu žáky i učiteli.  

    Využití internetu
    Žáci mají možnost využívat všech školních počítačů připojených k internetu při výuce. WiFi je k dispozici pro žáky v celé škole.
    Pro všechny žáky i učitele je k dispozici profesionální kopírka s možností tisku materiálů z počítačové sítě.

    Aktivity Gymnázia Vysoké Mýto a možnosti zapojení studentů
    Akce školy

    Nejvýznamnějšími akcemi školy jsou:

    • maturitní ples pořádaný Sdružením rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto

    • školní akademie, kterou pořádají studenti a kterou prezentují nejen pro školu, ale i pro rodiče a veřejnost

    • mistr SUDOKU, soutěž otevřená veřejnosti i studentům, okrsková soutěž SUDOKU pro školy

    • aktivní účast studentů na charitativních sbírkách

    • aktivní partnerství v projektech eTwinning a Comenius, zapojeojení do projektuktu Erasmus+

    • aktivní reprezentace v soutěžích AMAVET

    • fotosoutěž Otmarovo oko


    Žáci se rovněž účastní sportovních, vědomostních a kulturních akcí, které se vždy plánují s ohledem na zájem o danou aktivitu.

    Kroužky
    Pro žáky Gymnázia Vysoké Mýto nabízíme následující kroužky, které probíhají mimo výuku:
    AMAVET (kontrukce robotů, přírodovědné a technické projekty), latinu, jógu, žurnalistický klub, francouzský klub, divadelní klub, klub zdraví, chemický kroužek, DOFE, Erasmus, šachový kroužek, kroužek pletení a háčkování.


    Realizace závisí na zájmu a počtu přihlášených žáků.


    Zahraniční jazykové pobyty
    V rámci výuky jazyků jsou pravidelně pořádány zájezdy do Francie, Anglie, Německa, Švýcarska a Rakouska.

    Sdružení rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto, z. s.
    Rodiče a škola

    Při gymnáziu pracuje Sdružení rodičů při GVM, jehož členy jsou rodiče žáků gymnázia, každou třídu zastupují při jednání výboru sdružení zpravidla alespoň dva rodiče. Z příspěvků rodičů ve výši 500,– Kč na žáka a z dalších aktivit sdružení pomáhají rodiče škole financovat dopravu k určeným akcím, odměny žákům nebo prospěchová stipendia. Každá třída má také možnost využít část prostředků sdružení k společným akcím a aktivitám. Výbor sdružení se schází zpravidla 1x měsíčně.