• Povinné informace

   • Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
    Gymnázium Vysoké Mýto

     

    1) Gymnázium Vysoké Mýto je příspěvkovou organizací Pardubického kraje.
    Zřizovací listina byla vydána dne 27. 10. 2005 na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje č. j. KrÚ 18383/2005/OŠMS/5.
    Škola je zařazena do sítě rozhodnutím MŠMT č. j. 28 323/01-21 ze dne 9. 11. 2001.
    Ředitel
    ka školy Mgr. Blanka Kysilková byla jmenována do funkce od 1. 8. 2013 Radou Pardubického kraje dopisem č. j. KrÚ 38851/2013K ze dne 30. 5. 2013.

    Zástupce ředitele: RNDr. Pavel Kouba
    Výchovný poradce:
    Mgr. Pavlína Krejsová
    Sekretariát:
     Soňa Richterová, Bc. Petra Kolářová, Markéta Dostálová
    Úřední hodiny: pondělí
    pátek: 8:00 12:00 h

    Základní údaje:
    Adresa: nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
    Telefon:
    465 424 342
    Elektronická podatelna: reditel@gvmyto.cz
    Identifikátor datové schránky: guupbx7
    Internet: www.gvmyto.cz
    IČO: 49 314 645
    IZO:
    000 401 072
    REDIZO:
    600 013 073
     
    Studijní obory:
    79-41-K/81 – Gymnázium
    , osmileté studium
    79-41-K/41 – Gymnázium, čtyřleté studium
    Škola sídlí v budově na výše uvedené adrese, nemá žádná odloučená pracoviště.
    Škola sídlí v budově Pardubického kraje.
     
    Předmět činnosti:
    Předmětem činnosti školy je vzdělávání v souladu se zřizovací listinou a s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
    Doplňková činnost byla povolena dodatkem č. 3 ke zřizovací listině dne 13. 12. 2012 č. j. KrÚ 79730/212.
     
    2) Organizační struktura školy, způsob získání informací
     
    Statutárním orgánem oprávněným jednat jménem školy je ředitel
    ka školy Mgr. Blanka Kysilková.
    Poradní a metodické orgány ředitele školy:
    pedagogická rada, vedení školy, studentská rada, metodické komise. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, další vedoucí pracovníky a stanovuje pracovní náplně.
    Zástupcem statutárního orgánu je zástupce ředitele. Vzhledem k počtu tříd je na škole ustanovena funkce 1 zástupce. Ten je oprávněn činit jménem školy nezbytné právní úkony v rozsahu pravomoci statutárního orgánu, tj. ředitele
    , v době jeho delší nepřítomnosti ze závažných objektivních a známých, popř. nečekaných důvodů (nemoc, dlouhodobá služební cesta apod.).
    Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy je dáno § 164 a 165 školského zákona.

    Organizační schéma

    Ředitel školy rozhoduje o:

    • přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
    • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
    • přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, povolení pokračování v základním vzdělávání
    • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
    • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání
    • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
    • podmíněném vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení
    • uznání dosaženého vzdělání
    • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

    Příslušné informace o možnostech podání žádostí, stížností a podnětů lze získat na sekretariátě školy libovolný pracovní den od 8 do 12 hodin. 

    3) Podávání opravných prostředků
    Proti rozhodnutí v těchto věcech s výjimkou rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se lze ve smyslu zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 165 odst. 2 školského zákona v době 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat prostřednictvím ředitele školy k OŠKT Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice.
    Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je možné podat odvolání prostřednictvím ředitele školy k OŠKT Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice do 3 pracovních dnů podle § 60 odst. 19 školského zákona.

    4) Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací je stanoven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

    Informace ve smyslu uvedeného pokynu a zákona podává: ředitel školy 

    Žádosti (ústní či písemné) o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona přijímá: sekretariát školy, telefon: pevná linka 465 424 342, 465 424 233, mobil 724 124 073, e-mail: reditel@gvmyto.cz, datová schránka: 
    guupbx7 

    Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Příslušný formulář obdrží tazatel v podatelně.
    Požadavky, které jsou kladeny na žadatele, vymezuje § 11 zákona, který je možné prostudovat na sekretariátě školy nebo na Portálu veřejné správy.
    Žádost se podává ústně nebo písemně v pracovní dny vždy od 8 do 12 h.

    Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí (žádost o poskytnutí informace zde)

    1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Škola je z pohledu zákona povinný subjekt.
    2. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
    3. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. 
    4. Neobsahuje-li  žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu  pro  doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
    5. Povinný subjekt posoudí žádost a:
    a)  brání-li  nedostatek  údajů  o  žadateli  podle  odstavce 2 postupu vyřízení  žádosti  o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo  15,  vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
    b)  v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je  požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel  žádost  do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
    c)  v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost  odloží  a  tuto  odůvodněnou  skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
    d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě  nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění;  je-li  zapotřebí  licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
    6. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
    7.  Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
    a)  vyhledání  a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
    b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
    c)  konzultace  s  jiným  povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
    Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně  informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
     
    Sazebník úhrad za poskytování informací

    • jednoduché zpracování (vyhledání informace, příprava odpovědi v rámci výpisu či kopie): 50,- Kč
    • složitější zpracování: 150 Kč / h
    • potvrzení o studiu absolventů školy (mimo aktuální rok): 50,- Kč
    • 2. a další kopie maturitního vysvědčení v maturitním ročníku
    • druhopis vysvědčení (poplatek za každou započatou stránku): 50,- Kč
    • CD, DVD jako nosič dat odpovědi: 50,- Kč
    • flash disk jako nosič dat odpovědi: 200,- Kč 
    • kopírování jednostranné A4 černobílé: 2,- Kč
    • kopírování jednostranné barevné: 5,- Kč


    Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2022

    • Počet podaných žádostí o informace: 4
    • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0
    • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
    • Počet opisů podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 
    • Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti jejich poskytnutí: 0
    • Počet stížností podle § 16a zákona, důvody jejich podání a struční popis způsobu vyřízení: 0
    • Další informace vztahující se k uplatňování zákona: ---


    Vysoké Mýto, 28. 2. 2023
    Mgr. Blanka Kysilková, v. r. ředitelka školy